Start

  PostHeaderIcon Zasady rekrutacji


  Procedura Naboru Dzieci do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2016/2017


  1. Nabór dzieci do Żłobka Publicznego w Bielawie odbywa się na podstawie § 8 i § 9 Statutu Żłobka.

  2. Nabór dotyczy dzieci:
  - urodzonych w latach: 2014, 2015, 2016 ( od ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach do ukończenia 4 lat).
  - zamieszkałych na terenie Gminy Bielawa,
  - rodziców/opiekunów pracujących lub uczących się w systemie dziennym.

  3. Do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza Gminą Bielawa pod warunkiem zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Bielawa.

  Zasady naboru dzieci

  Przyjmuje się zasadę naboru dzieci do żłobka na cały etap edukacji żłobkowej.
  W kolejnych latach rodzice/opiekunowie dziecka poprzez pisemną „Deklarację” potwierdzają jedynie wolę kontynuacji korzystania z usług naszej placówki.
  Dzieci rekrutowane są na wolne miejsca.
  Nabór dzieci do żłobka odbywa się etapowo, a jeżeli są wolne miejsca, żłobek przyjmuje dzieci także w ciągu roku.

  I etap - marzec

  1. W miesiącu marcu, rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających już do żłobka, potwierdzają wolę dalszego korzystania z usług żłobka, składając „Deklarację woli kontynuacji pobytu dziecka w żłobku".

  II etap - kwiecień

  1. „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” wydawane są od 01 do 30 kwietnia 2016 r. Dokument ten można pobrać w żłobku lub ze strony internetowej - pobierz TUTAJ (doc) lub TUTAJ (pdf).

  2. Wypełnioną „Kartę zgłoszenia" należy złożyć w żłobku do 30 kwietnia 2016 r.

  III etap - maj

  1. W maju następuje weryfikacja „Kart zgłoszenia”.

  2. W przypadku, gdy do żłobka wpłynie więcej zgłoszeń niż liczba miejsc, jakimi placówka dysponuje, powołana zostanie wewnętrzna „Komisja Rekrutacyjna”.

  3. Wynikiem weryfikacji jest „Lista dzieci przyjętych” w ramach limitu miejsc na dany rok szkolny i „Lista rezerwowa”, na której zostają umieszczone dzieci spełniające kryteria określone w pkt. 4, w dalszej kolejności.

  4. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci:
  - rodziców/opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, będących pod opieką OPS*;
  - rodzica/opiekuna samotnie wychowującego - definicja osoby samotnie wychowującej**;
  - rodzica/opiekuna, wobec którego orzeczono znaczną lub całkowitą niezdolność do pracy*;
  - z rodzin zastępczych i adopcyjnych*;
  - z rodzin wielodzietnych;
  - mające rodzeństwo w żłobku.

  5. Z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego, sporządzany jest protokół, którego integralną częścią są „Listy”, o których mowa w pkt.3.

  6  Listę dzieci przyjętych do żłobka  podaje się do wiadomości rodziców do końca maja 2016 r.

  IV - czerwiec

  1. Do końca czerwca rodzice/opiekunowie dziecka mają obowiązek telefonicznie lub osobiście potwierdzić wolę korzystania z usług naszego żłobka.

  2. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt.1 spowoduje skreślenie dziecka z „Listy dzieci przyjętych”.

  3. W przypadku zwolnienia miejsca w żłobku, dzieci z „Listy rezerwowej” mają pierwszeństwo w przyjęciu.

  V etap - wrzesień-marzec 2016/2017

  1. Na zwalniane w trakcie roku szkolnego miejsca w żłobku, przyjmowane są kolejno dzieci umieszczone na „Liście rezerwowej”, a po jej wyczerpaniu, dzieci zgłaszane w ciągu roku szkolnego, przy jednoczesnym zachowaniu zasad i kryteriów, o których mowa w III etapie - pkt. 4.

  Dyrektora Żłobka
  Publicznego w Bielawie
  Iwona Łęgosz

  * Udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem.

  **Za osobę samotnie wychowującą dzieci, zgodnie z Art. 6 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst j. Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270 z późn. zm.) uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest:

  • panną, kawalerem,
  • wdową, wdowcem,
  • rozwódką, rozwodnikiem albo
  • osobą, w stosunku do której orzeczono sądową separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

  Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

   

  PostHeaderIcon Opłaty

  OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

  Na opłatę za korzystanie dziecka z usług żłobka składa się:

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku liczony według czasu pobytu dziecka w placówce, który reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".


  2. Stawka żywieniowa – obecnie za trzy posiłki dziennie 5,20 zł.

  Należności za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka:
  15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

  W tytule przelewu należy wpisać
  :

  Opłata za żłobek za dziecko  ................................................................... 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(imię i nazwisko dziecka)

  za miesiąc, rok ................................................................... .