PostHeaderIcon Projekt "Rodzic w pracy!

Żłobek Publiczny w Bielawie

Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani. 
Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.

Jakie warunki musisz spełniać?

  • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka
  • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
  • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

 

Więcej informacji:

http://rodzicwpracy.pl

 


 

PostHeaderIcon Konsultacje dla rodziców

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

PostHeaderIcon Dzień Babci i Dziadka

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

PostHeaderIcon Wakacje

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

UWAGA RODZICE !!!

 

INFORMUJĘ RODZICÓW, ŻE W ZWIĄZKU

Z POTRZEBĄ WYKONANIA NIEZBĘDNYCH PRAC

MALARSKICH I REMONTOWYCH

W BUDYNKU ŻŁOBKA,

W MIESIĄCU SIERPNIU 2019 r.

ŻŁOBEK BĘDZIE NIECZYNNY.

 

 

IWONA ŁĘGOSZ

DYREKTOR ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W BIELAWIE.

 

PostHeaderIcon OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Żłobek Publiczny w Bielawie

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Informuję Rodziców, że od dnia 01.01.2019 r. wzrasta wysokość opłaty za czas pobytu dziecka w żłobku.

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".

    Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. ( Dz.U. z dnia 19 września 2018 , poz.1794 - w załączeniu) , od 01 stycznia 2019 r. koszt za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku wynosić będzie 2,25 zł.

  2. Stawka żywieniowa pozostaje bez zmian- 6,30 zł za trzy posiłki dziennie (Zarządzenie Dyrektora w załączeniu).

Należność za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka jak poniżej do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni :

15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

Kwotę należną do zapłaty Rodzice otrzymują drogą e-mailową do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.


W tytule przelewu należy wpisać
:

Opłata za żłobek za dziecko .(imię i nazwisko dziecka) za miesiąc, rokIwona Łęgosz
Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.

 

Załącznik 1  Rozporządzenie Rady Ministrów

Załącznik 2 Zarządzenie Dyrektora Żłobka

 

PostHeaderIcon Rekrutacja do żłobka

Żłobek Publiczny w Bielawie

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie informuje o rekrutacji Dzieci do Żłobka na rok szkolny 2018/2019. Szczegółowe informacje dotyczace zasad rekrutacji zamieszczone są w Regulaminie Rekrutacji.