PostHeaderIcon Dofinansowanie do pobytu dziecka

Żłobek Publiczny w Bielawie
Plik odt Dofinansowanie do pobytu dziecka
04‑01‑2022 20:37:44

Szanowni Rodzice !

W związku z uruchamianiem przez rząd  dofinansowania do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 (Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Dz.U..2021.2270) na gminy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi nałożono obowiązek przekazywania danych dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego.

W związku z powyższym proszę o przekazanie do Żłobka Publicznego w Bielawie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 r. danych jak poniżej, niezbędnych do przyznania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców.

Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych, w wykazach dziennych opiekunów, na stronach ministra właściwego do spraw rodziny.

Uwaga: Wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania rodzice będą mogli składać od 1 kwietnia 2022 r.

Iwona Łęgosz- dyrektor żłobka