PostHeaderIcon Informacja dla rodziców

Żłobek Publiczny w Bielawie

DRODZY RODZICE !

 

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem Sars-Cov-2 oraz ułatwić zachowanie dystansu społecznego od dnia 26.10.2020 r. przyprowadzanie dzieci do żłobka będzie odbywało się w systemie jak poniżej :

 

1. Dzieci z grupy III-PSZCZÓŁKI i IV-TYGRYSKI URWISKI przyprowadzane są i odbierane ze żłobka wejściem od strony ogrodu (od bramki głównej do wejścia prowadzi chodnik obok wózkowni).

 

Prosi się rodziców z tych grup (grupa III i IV), aby karty do czytnika pozostawili w szafce dziecka. Obecność dziecka będzie wczytywana do czytnika przez Panie Opiekunki z danej grupy.

 

2. Dzieci z grupy I-MISIE i II- WESOŁE SKRZATY przyprowadzane są i odbierane z budynku żłobka wejściem głównym od frontu.

 

-Dzieci przyprowadzane są do żłobka do godz. 8.00 z zachowaniem zasad obowiązujących jak dotychczas, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji stanu zdrowia dziecka tzn. do żłobka przyprowadzamy wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kataru, kaszlu biegunki, wysypki czy objawów zapalenia spojówek.

 

  -Temperatura ciała dziecka będzie mierzona podczas pobytu dziecka w żłobku. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka oraz konsultacji lekarskiej. Rodzic ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza, który może określić czas nie posyłania dziecka do żłobka.

UWAGA!

W przypadku podejrzenia przez lekarza pierwszego kontaktu/pediatrę zachorowania u dziecka na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemjologicznej w Dzierżoniowie tel.74 832 33 33 oraz zastosowania uzyskanych tam instrukcji. Rodzic zobowiązany jest także do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Żłobka.

  -Pobyt w przestrzeni wspólnej w budynku żłobka: szatni, ciągów komunikacyjnych, rodzic/opiekun ogranicza do niezbędnego minimum potrzebnego na przebranie dziecka w szatni oraz przekazanie pod opiekę Opiekunów do danej grupy wiekowej (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Ponadto przypominamy, że :

  -Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

  -Przed wejściem do budynku żłobka rodzic dezynfekuje ręce stojącym przed drzwiami płynem do dezynfekcji.

  -W przestrzeni wspólnej żłobka (szatnia, wejście do sali zabaw) poruszamy się z zachowaniem zasady -1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna prawnego z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  -Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko/dzieci do/ze żłobka zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników żłobka jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m.

  -Osoba upoważniona przez rodziców do odbioru dziecka musi być pełnoletnia i zdrowa. Upoważnienie rodzice pobierają w grupie do której uczęszcza dziecko. Wypełnione i podpisane upoważnienie rodzic/opiekun przekazuje opiekunom w grupie.Dziękuję za współpracę

Iwona Łęgosz- Dyrektor żłobka