PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

DRODZY RODZICE !!!

Aby w tej niełatwej sytuacji zminimalizować stres związany z posłaniem dziecka do żłobka od 01.09.2020 r. umożliwiamy Państwu wejście do budynku naszej placówki.

Będzie się ono odbywało w oparciu o aktualizację wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. , ( wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), jak poniżej :

 

 • Do żłobka należy przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kaszlu, kataru, biegunki,wysypki czy objawów zapalenia spojówek.

 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do żłobka niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

 • Przed wejściem do budynku żłobka rodzic dezynfekuje ręce stojącym przed drzwiami płynem do dezynfekcji.

 • W przestrzeni wspólnej żłobka (szatnia, wejście do sali zabaw) poruszamy się z zachowaniem zasady - 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko/dzieci do/ze żłobka zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników żłobka jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 1,5 m.

 

   

UWAGA ! Rozumiemy, że nie wszyscy rodzice są zwolennikami maseczek, można zatem skorzystać np. z przyłbicy. Przypominamy bowiem, że zgodnie z wytycznymi GIS zakrywanie nosa i ust obowiązuje w budynkach użyteczności publicznej, a takim jest między innymi nasz żłobek. Jeżeli rodzic/ opiekun nie będzie zasłaniał ust i nosa oznacza to, że nie dba o bezpieczeństwo innych członków społeczności żłobkowej, nie zostanie zatem wpuszczony do budynku żłobka!.

 

 

 • Pobyt w przestrzeni wspólnej w budynku żłobka rodzic/opiekun ogranicza do niezbędnego minimum potrzebnego na przebranie dziecka w szatni oraz przekazanie pod opiekę Opiekunów do danej grupy wiekowej (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności - osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 

UWAGA ! Wiemy, że moment rozłąki jest trudny dla dziecka i rodzica, dlatego dla dobra dziecka starajmy się być opanowani i nie zarażajmy dziecka niepokojem. Dziecko wyczuwa nastroje swoich najbliższych i czuje więcej niż nam się wydaje. Nie przedłużajmy pożegnań, gdyż nie ułatwi to rozstania. Nie mówmy :„Mama zaraz po ciebie przyjdzie”, jeżeli to nieprawda. Powiedźmy np.: „Mama idzie do pracy, ty się będziesz bawić, zjesz obiadek, a później mama po ciebie przyjdzie i wrócimy do domu”. Rozstanie z dzieckiem to trudne wyzwanie dla rodziców, ale proszę pamiętać, że dziecko zostaje pod dobrą opieką i nie dzieje mu się krzywda, a płacze, bo chce być blisko mamy, bo trochę się boi, bo dla niego wszystko jest nowe. Badźmy cierpliwi i konsekwentni, uwierzmy w naszego maluszka, a adaptacja w żłobku wcale nie będzie dla niego trudna.

 


 

 • Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko do żłobka zobowiązany jest do przekazania Opiekunowi grupy Oświadczenia - pobierz tutaj służącego bezpieczeństwu członkom społeczności żłobkowej ( dzieci, rodzice, personel żłobka).

 • Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do żłobka najpóźniej do godziny 7.50 wejściem głównym od strony ul . gen. Grota Roweckiego . Rodzice wchodzą do budynku żłobka według kolejności przyjścia. Pozostali rodzice/opiekunowie z dziećmi oczekują na zewnątrz budynku żłobka, zachowując odpowiedni dystans społeczny. Wejście do budynku monitorowane będzie przez upoważnionego pracownika żłobka.

 • Temperatura ciała dziecka będzie mierzona podczas pobytu dziecka w żłobku w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych .Jeśli dziecko będzie przejawiało niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.

 

 

UWAGA ! Rodzice/opiekunowie zobligowani są do konsultacji lekarskiej występujących u dziecka objawów w formie osobistej lub teleporady, a w przypadku podejrzenia przez lekarza zachorowania u dziecka na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 do powiadomienia o tym fakcie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemjologicznej w Dzierżoniowie tel.74 832 33 33 oraz zastosowania uzyskanych tam instrukcji.


  Rodzic ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza, który może określić czas nie posyłania dziecka do żłobka.

 

 • Osoba upoważniona przez rodziców do odbioru dziecka - Upoważnienie - pobierz tutaj musi być pełnoletnia i zdrowa. Wypełnione i podpisane upoważnienie rodzic/opiekun przekazuje Opiekunom w grupie.

 

 

   

Życzę udanego pobytu w naszym żłobku i powodzenia w żłobkowej edukacji .

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.

Iwona Łęgosz

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW, ADRESY STRON INTERNETOWYCH

 • Podejrzewasz zakażenie wirusem SARS-CoV-2 : 800 190 590

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie : 74 832 33 33

 • Numer alarmowy w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia : 999 lub 112

 • strona Głównego Inspektora Sanitarnego : https://gis.gov.pl/

 • strona Ministerstwa Zdrowia : https://www.gov.pl/web/zdrowie