PostHeaderIcon Informacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

W związku z uruchomieniem od dnia 18 maja 2020 r. działalności żłobka prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi uczęszczania dziecka do żłobka oraz postępowania na wypadek zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 .

Rodzice/opiekunowie prawni uprzednio zgłoszonych dzieci do żłobka proszeni są o wypełnienie oświadczenia zawartego w pkt. 7 poniższych informacji.

Wypełnione oświadczenie należy przekazać pracownikowi, który przyjmuje dziecko do placówki. Bez oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecko nie będzie do żłobka przyjęte

 

 1. Do żłobka można przyprowadzić wyłącznie dziecko zdrowe – bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w tym kaszlu, kataru, biegunki,wysypki czy objawów zapalenia spojówek.

 2. Objawy takie jak : kaszel, katar, biegunka, ból głowy, gorączka 37,20 C- są podstawą do nie przyjęcia dziecka do żłobka oraz do odesłania dziecka do domu, jeżeli wystąpiły podczas pobytu dziecka w żłobku.

 3. Rodzic/ opiekun prawny powinien wiedzieć, że nie może posyłać do żłobka dzieci, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 4. Dziecko nie może przynosić do żłobka swoich ulubionych zabawek ani innych przedmiotów.

 5. Rodzic/opiekun prawny powinien systematycznie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny- nie dotykaniu oczu, nosa i ust i nie podawaniu ręki na przywitanie. Regularnie zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania ust podczas kichania czy kasłania.

 6. Do higieny rąk dzieci używana jest ciepła woda i mydło. Do higieny rąk dzieci nie używa się płynów dezynfekcyjnych.

 7. Rodzic/opiekun prawny przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka musi przekazać dyrektorowi informacje w postaci oświadczenia służącego bezpieczeństwu innym członkom społeczności żłobkowej ( dzieci, personel żłobka) – oświadczenie w załączeniu .

 8. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny musi pamiętać, że nie może samodzielne odprowadzać dziecka do szatni ani sali zabaw.

 9. Rodzic/opiekun prawny przyprowadza dziecko do żłobka najpóźniej do godziny 7.50 . Ponieważ obecnie trwa remont drogi przy ul. Grota Roweckiego-front budynku, dlatego rodzice będą kierowani do wejścia od strony ogrodu ( wejście od ul. Sobieskiego)

 10. Przed otwarciem drzwi do korytarza rodzic/opiekun prawny dezynfekuje ręce stojącym przed drzwiami płynem dezynfekcyjnym.

 11. Dzieci odbierane będą od rodzica/opiekuna prawnego przez pielęgniarkę, a w razie jej nieobecności przez opiekuna dziecięcego po uprzednim zmierzeniu dziecku temperatury termometrem bezdotykowym.

 12. Pozostali rodzice/opiekunowie prawni z dziećmi oczekują na zewnątrz budynku żłobka , zachowując odpowiedni dystans społeczny.

 13. Podczas przyjęcia dziecka do żłobka rodzic/opiekun prawny jak i pracownik żłobka muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane ręce lub rękawiczki jednorazowe.

 14. Rodzic odbierający dziecko z budynku żłobka, dzwoni dzwonkiem (umieszczonym na drzwiach), a pracownik personelu opiekuńczego przyprowadza dziecko do rodzica/opiekuna prawnego.

 15. W przypadku odbioru dziecka z ogrodu żłobka rodzic powinien oczekiwać na dziecko w wyznaczonym miejscu (przed furtką wejściową do ogrodu), utrzymując odstęp od innych osób nie mniejszy niż 2 m.

 16. Jeżeli u dziecka podczas pobytu w żłobku wystąpią w niepokojące objawy chorobowe, dziecko zostanie odizolowane od pozostałych dzieci w odrębnym pomieszczeniu- tzw. izolatorium. Tam pod opieką opiekuna dziecko będzie oczekiwało na odebranie ze żłobka prze rodziców/opiekunów prawnych. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony indywidualnej (rękawice jednorazowego użytku, fartuch jednorazowego użytku, maseczkę jednorazowego użytku, przyłbice,oraz środki do dezynfekcji).

 17. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni o zaistniałej sytuacji i zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.

   

 18. Rodzice/opiekunowie prawni zobligowani są do konsultacji lekarskiej występujących u dziecka objawów w formie teleporady, a w przypadku podejrzenia przez lekarza zachorowania u dziecka na chorobę COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 do powiadomienia o tym fakcie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemjologicznej w Dzierżoniowie ( tel.74 832 33 33) oraz zastosowania uzyskanych tam instrukcji.

 19. Rodzic ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza, który może określić czas nie posyłania dziecka do żłobka.

 • Dzieci przebywające w poszczególnych grupach nie będą się przemieszczać między grupami.
 • Rodzeństwa w żłobku będą przebywały w tych samych grupach.
 • Żłobek nie będzie organizował wyjść z dziećmi poza teren posesji.

Wyciąg z Procedury Bezpieczeństwa wprowadzonej w żłobku Publicznym w Bielawie ograniczającej rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w okresie zagrożenia epidemicznego, zatwierdzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie dnia 13.05.2020 r.

 

Iwona Łegosz

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.

 

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW, ADRESY STRON INTERNETOWYCH

 

 • Podejrzewasz zakażenie wirusem SARS-CoV-2 : 800 190 590

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie : 74 832 33 33

 • Numer alarmowy w przypadku pogarszającego się stanu zdrowia : 999 lub 112

 • strona Głównego Inspektora Sanitarnego : https://gis.gov.pl/

 • strona Ministerstwa Zdrowia : https://www.gov.pl/web/zdrowie

 

 

Do pobrania - Oświadczenie rodziców