PostHeaderIcon Opłaty za czas pobytu dziecka w żłobku

Żłobek Publiczny w Bielawie

UWAGA RODZICE !

 

Informuję Rodziców, że od dnia 01.01.2020 r. wzrasta wysokość opłaty za czas pobytu dziecka w żłobku .

 

Podstawa prawna : § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r (poniżej przytoczony w ogłoszeniu paragraf rozporządzenia):

 

"§ 1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł."

 

 

Podstawa prawna : § 1. pkt 1- 4 Uchwała Nr 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym

w Bielawie (poniżej przytoczony w ogłoszeniu paragraf uchwały):

 

§ 1. 1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie w wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka.

 

2. Ustala się opłatę dodatkową za wydłużony wymiar pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Bielawie powyżej 10 godzin dziennie w wysokości 1% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

3. W przypadku gdy do Żłobka uczęszcza jednocześnie dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) skierowany do dyrektora placówki, opłatę określoną w ust. 1 obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko.

 

4. Opłatę, o której mowa w ust. 1 obniża się o 50 % na każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci, objętej Programem Bielawskiej Karty Dużej Rodziny przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Bielawy, po okazaniu aktualnej Karty Dużej Rodziny.”

 

 

Jednocześnie informuję, że wysokość stawki żywieniowej pozostaje bez zmian.

 

Iwona Łęgosz

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie